Choroba zawodowa

Definicja choroby zawodowej

Zgodnie z ZUS Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w art. 2351 Kodeksu pracy.

Zgodnie z KRUS Za rolniczą chorobę zawodową uważa się chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba ta jest objęta wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Kodeks Pracy za chorobę zawodową, zgodnie z art. 2351 Kodeksu pracy:
uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych ,,narażeniem zawodowym”.

Wykaz chorób zawodowych (1)

stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. Zawiera on 26 podstawowych jednostek chorobowych. Co istotne oprócz rozpoznania samej choroby ważny jest również okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.
Wiele chorób ma dość krótki okres wystąpienia objawów, są takie których okres wynosi i 1 dzień – ostre uogólnione reakcje alergiczne, są i takie, których okresu nie można określić.

Choroby zawodowe, których „okresu nie można określić”:

 pylice płuc: krzemowa, górników kopalń węgla, pylico – gruźlica, spawaczy, azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe, talkowa, grafitowa, wywołane pyłami metali,

 choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: rozległe zgrubienia opłucnej, rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia,

 beryloza,

 choroby płuc wywołane pyłem metali twardych,

 choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego: przewlekłe popromienne zapalenie skóry, przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego,
Wykaz chorób zawodowych (2)
Choroby zawodowe, których „okresu nie można określić” (cd)

 Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi: indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu – rak płuca, rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej, nowotwór układu krwiotwórczego, nowotwór skóry, nowotwór pęcherza moczowego, nowotwór wątroby, rak krtani, nowotwór nosa i zatok przynosowych, nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%,

 Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – punkt 26 1. wirusowe zapalenie wątroby 2. borelioza 3. gruźlica 4. bruceloza 5. pełzakowica 6. zimnica 7. inne choroby zakaźne lub pasożytnicze

Choroby zawodowe – wybrane przykłady

 służba zdrowia – wirusowe zapalenie wątroby, gruźlica, AIDS
 służba weterynaryjna i zootechniczna – bruceloza, tularemia, pryszczyca, ornitozy
 służby leśne, drwale – borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, wścieklizna, tularemia
 rolnictwo – borelioza, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, bruceloza